June 23, 2024
உரைகள்

சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள புதிய அமைச்சரவை

அருவி இணைய தளத்தின் சமகால பகுதியில், “சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள புதிய அமைச்சரவை” எனும் மைய கருத்தில் ஓர் உரையாடல்.

நன்றி: அருவி