உரைகள்

IMF நிதி உதவியும்: இலங்கையின் அரசியல்,பொருளாதார மீட்சியும்!

அருவி இணைய தளத்தின் சமகால பகுதியில், “IMF நிதி உதவியும்: இலங்கையின் அரசியல்,பொருளாதார மீட்சியும்!” எனும் மைய கருத்தில் ஓர் உரையாடல்.

நன்றி: அருவி