June 23, 2024

அரசறிவியல் சொற்களஞ்சியம்

பூகோள அரசியல் (Global Politics)

சர்வதேச அரசியலில் அரசுகளுக்கிடையிலான உறவில் தாக்கம் செலுத்துமோர் கோட்பாடாக பூகோள அரசியல் காணப்படுகிறது. பூகோள…

புவிசார் அரசியல் (Geo-Politics)

சர்வதேச அரசியலில் பிரபலமான கோட்பாடுகளில் ஒன்றாக புவிசார் அரசியல் கோட்பாடு விளங்குகின்றது. புவி (Geo)…