June 23, 2024
உரைகள்

பெட்டகத்தின் தேவைப்பாடு

குப்பிழானில் பெட்டகம் தமிழியல் ஆவண சேகரிப்பு மையத்தின் திறப்பு விழாவில் அதன் முக்கியத்துவம் சார்ந்து பேராசிரியர் கே.ரி. கணேசலிங்கம் அவர்கள் உரையாற்றி இருந்தார்.

(நன்றி: Elukai news)